Haber Detayı
13 Temmuz 2016 - Çarşamba 20:39 Bu haber 1512 kez okundu
 
ADRB Çalışma Yönergesi (Güncel)
Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi
Duyurular Haberi


AİLE VE DİNİ REHBERLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için, Türk aile yapısını da korumanın  bilinci içerisinde aileye ve aile bireylerine yönelik çalışmalar yapar. Ayrıca toplumun dini hayatını sağlıklı, doğru ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmesi için topluma dini rehberlik hizmetleri sunar.

Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı'nın belli başlı hizmet alanları şunlardır;

 1. Aileye Yönelik Faaliyetler ve Aile  ve Dini Rehberlik Büroları

Din görevlileri resmi hizmet tanımlarına uygun olarak din hizmetlerinin doğru ve etkin şekilde sunumunun yanı sıra vatandaşlarımızla yakın ilişki içinde olmaları sebebiyle, dini konularda danışmaya yönelik pek çok müracaat ile de karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu danışma taleplerinin din ile ilgili olan kısmına bizzat  cevap vermek, ayrıca gerekli olan durumlarda müracaat edeni sağlık, hukuk ve güvenlik birimleri gibi  uygun kurumlara yönlendirmek amacıyla il müftülükleri bünyesinde bir danışma birimi olarak Aile ve Dini Rehberlik Büroları hizmete açılmıştır. Bürolar dinî danışma ve rehberlik birimleri olup 633 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak görev yapmaktadırlar.

 Adı geçen büroların kuruluş amacı toplumumuzun aile hakkında dinî açıdan doğru bilgilendirilmesini sağlamak, aile yapısının korunmasına katkıda bulunmak, halkımızın özellikle aile ve aile bireyleriyle ilgili dinî içerikli soru ve sorunlarına çözüm üretmek bu bağlamda gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmaktır.

 1.1.Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının kurulma işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 a) Bürolar, illerde il müftülüğünün teklifi, valiliğin inhası üzerine Başkanlıkça, ihtiyaçlar dikkate alınarak açılması gerekli görülen ilçelerde ise il müftülüğünün teklifi üzerine valilik onayı ile açılır. İlçelerde açılan büroların sorumluluğu da il müftülüğüne aittir. Açılış izni alınmadan faaliyete geçilmez. 

 b) Büroların tefriş ve tanzimi müftülüklerce yapılır. Bürolara vatandaşın erişimini kolaylaştırmak amacıyla; internet, elektronik posta adresi ve yeterli sayıda telefon hattı sağlanır.

 c) Büro girişlerinin uygun bir yerine "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" levhası asılır.

 1.2.Büroların Çalışmaları ve Koordinasyonu aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 a) Bürolarda dinî yüksek okul mezunu, Başkanlıkça yapılan hizmet içi eğitim seminerine katılmış vaiz, murakıp, din eğitimi/din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu öğreticisi kadrolarında çalışanlar görevlendirilecektir. Bu kadrolarda çalışan personelin bulunmadığı durumlarda ise din görevlilerinden uygun görülenler istihdam edilecektir.

 b) Büroların faaliyetlerini planlamak, organize etmek ve uygulamalarını takip etmek üzere büro çalışanları arasından bir görevli, koordinatör olarak belirlenir. Belirlenen il Koordinatörleri ilgili müftülüğün teklifi ile Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecektir.

 c) Bürolarda görevlendirilecek personelin konuşma, dinleme ve problem çözme konusunda iletişim becerilerine sahip, aileye yönelik sorunlara ve toplumsal hassasiyetlere vâkıf ve bu alanda dini bilgi açısından donanımlı olmasına dikkat edilecektir.   

 d) Büro çalışmalarında aile kurumunun niteliği dikkate alınarak erkek personel istihdamına da özen gösterilecektir.
  
 e) Büro personeli nöbet usulü ile çalışacaktır.

 f) Büroda görevlendirilecek personelin Başkanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılması sağlanacaktır.

g) Bürolar özellikle aile ile ilgili konularda seminer, panel, konferans, kutlama gibi program ve projeler gerçekleştireceklerdir. 

h) Müftülüklerce büroların sosyal ve kültürel faaliyetleri için gerekli ihtiyaçlar karşılanacak,  maddi destek sağlanacaktır.

ı) Bürolarda başvuru sahipleriyle yapılacak görüşmelere dair bilgiler Din Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilecektir. Büro personelinin sisteme girdiği başvurulara ait veriler, koordinatörler tarafından kontrol edilerek gerekli şekil düzenlemeleri yapılacaktır. Söz konusu bilgiler müftülük bünyesinde arşivlenecektir.

i) Başvuru sahibinin kişisel bilgileri konusunda "gizlilik" ilkesine riayet edilecektir.

j) Bürolar tarafından Din Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilen veriler, yıl sonunda rapor hâline getirilerek Başkanlığımıza gönderilecektir.

1.3.Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Personelinin Görev ve Yetkileri aşağıdaki şekildedir:

a) Büro personeli, başvuru sahipleriyle telefonla ya da yüz yüze yapacakları görüşmelerde hem kişinin hem de bölgenin hassasiyetlerini dikkate alacaktır.

b) Büroya başvuran kişilerin sorunları dikkatle incelenecek gerektiğinde psikolog, sosyal hizmet uzmanı, avukat gibi ilgili uzmanlara yönlendirilecektir.
c) Aile ve kadın konusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ulusal/bölgesel kampanya, proje ve eğitimler takip edilerek, büro personelinin bu eğitimlere katılımları sağlanacaktır.

d) Aile ile ilgili konularda yapılan araştırma ve yayınlar takip edilecek ve arşivlenecektir. 
 
e) Bürolara mahsus özel kütüphaneler oluşturulacak, bu konuda Başkanlık tarafından gönderilen ve mahalli imkanlarca temin edilen yayınlar kayıt altına alınacaktır.

1.4.Müftülükler, televizyon ve radyo programları, el ilanı, broşür ve diğer etkinlikler aracılığıyla bünyelerindeki Aile ve Dini Rehberlik Bürosunu halka tanıtacaklardır.

1.5.Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının açılışı, personel görevlendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi hükümlerine uyulacaktır.

2. Dini Rehberlik Faaliyetleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. Maddesi gereği Başkanlığımız İslâm Dininin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek ve din konusunda toplumu aydınlatmakla görevlidir. Aynı kanunun 7. Maddesinde zikredilen genel müdürlüğümüzün görevlerinden biri de aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapmaktır.

 2.1. Dini rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlara riayet edilecektir:

a) Kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşım benimsenecek, toplumla iç içe olmaya, samimi ve sağlıklı diyalog kurmaya özen gösterilecektir. Konuşmalarda muhatap kitlenin ilgi, ihtiyaç ve seviyesine uygun bir dil kullanılacak; kolaylaştıran zorlaştırmayan, müjdeleyen ve nefret ettirmeyen bir üslup tercih edilecektir.

b) Dini rehberlik faaliyetlerinin müftülüklerce düzenlenmesi durumunda programın icrası için çağrılanlar, uygun ulaşım vasıtalarıyla etkinlik mahalline müftülüklerce ulaştırılacak veya kendi imkânları ile gelenlere ulaşım ücreti ödenecektir.

c) Söz konusu faaliyetler için gerekli ödenek Türkiye Diyanet Vakfı ve mahallî imkânlarla sağlanacaktır.

2.2. Dini rehberlik faaliyetleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır:  

 
a) Aile bireylerine, ilgi ve korumaya muhtaç gruplar da dahil olmak üzere toplumun farklı kesimlerine dinî konularda rehberlik yapılacaktır.

b) Aile ve kadın konusunda ulusal/uluslararası kabul edilen gün ve haftalarda etkinlikler yapılacak; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde sempozyum, panel, konferans, tiyatro ve musiki programları gibi sosyal faaliyetler düzenlenecektir.

c) Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM), Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) gibi kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde görev alanı ile ilgili ortak çalışmalar yapılacak veya yapılan çalışmalara destek olunacaktır.

d) Dini rehberlik hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda ilgili birimler ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak projeler üretilecek ve yürütülecektir.

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI AİLE ve DİNÎ REHBERLİK BÜROLARI

ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, il ve ilçe müftülükleri bünyesinde açılan Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarının ve bu bürolarda hizmet veren personelin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, bünyesinde Aile ve Dinî Rehberlik Büroları bulunan il ve ilçe müftülükleri ile Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna ve Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) Başkanlık : Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Genel Müdürlük : Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Daire Başkanlığı : Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlığını,

ç) Müftülük : İl ve ilçe müftülüklerini,

d) Büro : Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarını,

e) Koordinatör : Büroların iş ve işlemlerini koordine etmekle görevli personeli,

f) Veri tabanı : Din Hizmetleri Yönetim Sistemini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarının Amacı Büroların amaçları

MADDE 5- (1) Büroların amaçları şunlardır;

a) Aile hakkında toplumun dinȋ açıdan doğru bilgilendirilmesini sağlamak,

b) Aile yapısının korunmasına katkıda bulunmak,

c) Aile bireylerine sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler sonucu karşı karşıya kaldığı riskler ve yeni sorun alanları karşısında güçlendirmek için manevi destek hizmeti sunmak,

ç) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde anılan Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda dinî rehberlik ve manevi destek hizmeti sunmak,

d) Halkımızın özellikle aile ve aile bireyleri ile ilgili dinî içerikli sorunlarının çözümüne katkı sağlamak,

e) Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak,

f) Öğrenci yurdu, gençlik merkezi, fabrika vb. gibi mekânlarda dinî içerikli programlar düzenlenmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarının Açılışı ile Büro Personelinin Nitelik ve Görevleri

Büroların açılışı

MADDE 6- (1) Büroların açılışı aşağıda belirtilen usule göre yapılır:

a) Bürolar Başkanlıkça, ihtiyaçlar dikkate alınarak, gerekli görülen il ve ilçelerde açılır.

b) Büro, il ve ilçelerde ilgili müftülüğün teklifi üzerine Başkanlığın onayı ile açılır. İlçelerde açılan bürolardan il müftülüğü sorumludur. Bürolarda personel görevlendirilmesi ve değişiklikleri valilik onayı ile yapılır. Büro açılışları ve daha sonra meydana gelen personel değişiklikleri veri tabanına işlenir.

c) Bürolar, açılış izni alınmadan faaliyete geçmez.

ç) Büroların halkın kolayca ulaşabileceği merkezî yerlerde açılması esas olup, mevcut büroların da merkezî yerlere taşınması hususunda gerekli tedbirler alınır.

d) Büroların tefrişi müftülüklerce yapılır. Bürolara internet erişimi sağlanarak e-posta adresi açılır ve dinî rehberlik hattı kurulur. Müftülüklerce bürolara ait yazışma vb. iş ve işlemlerinin yürütülmesi için memur görevlendirilir.

e) Müftülüklerce, büro girişlerinin uygun bir yerine “Aile ve Dinî Rehberlik Bürosu” levhası asılır.

Bürolarda görev alacak personelin nitelikleri

MADDE 7- (1) Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarında istihdam edilmek üzere alınan vaizler bürolarda görevlendirilir. Görevlendirilecek yeterli sayıda vaiz bulunmadığı durumlarda din hizmetleri uzmanı ve dört yıllık dinî yüksekokul mezunu Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarındaki personel de görevlendirilir.

(2) Görevlendirilecek vaizlerin görev alanıyla ilgili konularda birikim ve tecrübeye, kendisine yöneltilecek dinî soruları cevaplandırma salahiyetine ve iletişim becerisine sahip ve diğer kurumlarla iş birliği kurabilecek personel olmasına dikkat edilir.

(3) Kadın, genç, çocuk ve aile konularında akademik çalışma yapanlara görevlendirmelerde öncelik verilir.

Büro personelinin görevleri

MADDE 8- (1) Büro personelinin ortak görevleri şunlardır;

a) Büronun iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla haftanın bir veya birden fazla gününde nöbet tutmak, yüz yüze, telefon ve e-posta ile gelen soruları cevaplandırmak ve sorunlara dinî rehberlik etmek,

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan protokoller çerçevesinde dinî rehberlik hizmetlerini sürdürmek,

c) Kadın, genç, çocuk ve aile ile ilgili olarak ulusal/uluslararası kabul edilen gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek veya düzenlenen etkinliklere katkı sağlamak,

ç) Görevli bulunduğu bölgenin dinî, millî, ahlaki, sosyal ve kültürel yapısını göz önünde bulundurarak ihtiyaca uygun projeler üretmek,

d) Sosyal hizmet kurumlarında planlanan manevi destek hizmetlerinde görev almak,

e) Kartekslerin ve yapılan faaliyetlerin veri tabanına kaydedilmesini sağlamak.

(2) Koordinatör olarak görevlendirilen vaizlerin birinci fıkra dışındaki görevleri şunlardır; a) Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarının faaliyet ve nöbetlerini; yapılan protokoller çerçevesinde gerçekleştirilen dinî rehberlik hizmetlerini koordine ederek takibini yapmak ve bu hizmetlerde görev almak,

b) Aile ve dinî rehberlik hizmetleri çerçevesinde tam mesai saati esasına göre çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları

Aile ve dinî rehberlik bürolarının çalışma usul ve esasları

MADDE 9- (1) Bürolarda, başvuru sahipleriyle telefonla ya da yüz yüze görüşme yapılır. E-posta yolu ile gelen sorular cevaplandırılır. Görüşme sırasında, hem kişinin hem de bulunduğu yerin sosyo-kültürel farklılıklarından doğan toplum davranışları dikkate alınır.

(2) Yapılan başvurulara ilişkin bilgiler veri tabanında bulunan karteks formlarına işlenir, ayrıca bu bilgiler büroda sistematik bir şekilde arşivlenir. Ancak, veri tabanına kayıt yapılırken kesinlikle başvuran kişilerin adı, soyadı, vb. kişisel bilgileri işlenmez ve bu bilgiler başka bir amaç için kullanılmaz.

(3) Büroya başvuran kişiler, sorunları dikkate alınarak gerektiğinde adli makamlara, kolluk kuvvetlerine, İl Sağlık Müdürlükleri ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri veya ilgili birimlerine yönlendirilir.

(4) Kadın, genç, çocuk ve aile ile ilgili olarak ulusal/uluslararası kabul edilen gün ve haftalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde sempozyum, panel, konferans ve kampanya gibi etkinlikler düzenlenmesi sağlanır.

(5) Büroların bulunduğu bölgenin dinî, millî, ahlaki, sosyal ve kültürel yapısı ile bu yapının özelliklerinden doğan fert ve toplum davranışları göz önünde bulundurularak ihtiyaca uygun projeler üretilmesi sağlanır. Aile konusunda yürütülen ulusal/bölgesel proje ve eğitimler takip edilerek büro personelin bu eğitimlere katılması desteklenir.

(6) Çocuk Destek Merkezleri öncelikli olmak üzere çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında koruma ve bakım altında olan çocuklara uygulanmak amacıyla hazırlanan değerler eğitimi programının uygulanması sağlanır.

(7) Kadın, çocuk ve gençler ile ilgili konular başta olmak üzere aileyi ilgilendiren alanlarda yapılan araştırma ve yayınların takibi, bunların arşivlenmesi ve büro için kütüphane oluşturulması sağlanır.

(8) Büroların faaliyetlerini planlamak, organize etmek ve uygulamalarını takip etmek üzere büroda çalışan vaizlerden biri ilgili Müftülüğün teklifi üzerine Başkanlığın tensibi ile koordinatör olarak görevlendirilir. Görevlendirmeler iki yılda bir yenilenir. Koordinatör, il müftüsüne bağlı çalışır.

(9) Bürolarda nöbet usulü ile çalışılır. Çocuk evi, çocuk evi sitesi, çocuk destek merkezi, öğrenci yurdu, gençlik merkezi, kadın konuk evi, fabrika vb. gibi mekânlarda verilen manevi destek hizmetini ve büro tarafından gerçekleştirilen konferans, seminer, panel vb. gibi faaliyetleri kapsayan görevler Bürolarda görevlendirilen vaizler için bir günlük nöbeti ifade eder. İl ve ilçe müftülüklerince bürolarda görevlendirilen Kur’an kursu öğreticilerinden aktif olarak eğitim hizmeti yapmayanlar tam mesai saati esasına göre, aktif eğitim hizmetinde görev yapanlar ise eğitimi aksatmayacak şekilde nöbet tutar. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar da cami hizmetlerini aksatmayacak şekilde görevlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Büroların tanıtımı

MADDE 10- Müftülükler, televizyon ve radyo programları, el ilanı, broşür ve diğer etkinlikler aracılığıyla bünyelerindeki Aile ve Dinî Rehberlik Bürosunu halka tanıtırlar. Koordinasyon

MADDE 11- Müftülükler, büroların faaliyetleri ile ilgili olarak Daire Başkanlığı ile koordineli çalışır.

Büroların kapatılması

MADDE 12- Amaçlarını kaybeden bürolar açılma usulüne göre kapatılır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 13- (1) 19/03/2010 tarihli ve 25 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ADRB, Çalışma, Yönergesi, (Güncel),
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
En Çok Okunanlar
Anketler
Sizce Dini Hayatımız Nasıl?
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Sondakika Haberleri